Oživení zámeckého parku v Dobroslavicích

Víceletý projektový záměr Oživení zámeckého parku v Dobroslavicích byl iniciován a zpracován spolkem Dobro-vize sdružujícím aktivní občany Dobroslavic, kteří mají intenzivní a dlouhodobý zájem podílet se na rozvoji obce.

Cílem záměru je koncepčně využít potenciál místního zámeckého parku pro občany Dobroslavic, návštěvníky a turisty. Důvodem je fakt, že zámecký park je v centru obce, je zásadním lokálním krajinotvorným prvkem a významným historickým dědictvím.

Obec Dobroslavice zajišťuje průběžnou údržbu uvedené lokality. Záměr pro víceletý rozvoj zámeckého parku však zpracován nemá. Spolek Dobro-vize předkládá projektový záměr, soubor dílčích, avšak vzájemně provázaných, realizací. Předpokladem je jejich uskutečňování v jednotlivých etapách.

oživení zámeckého parku

Dílčí realizace pro krátkodobý horizont

V horizontu let 2016 – 2020 je prioritou oživení centrální části zámeckého parku. Tuto krátkodobou etapu lze rozdělit na 3 dílčí projekty, které vytváří souvislou a vzájemně provázanou linii. Značeno žlutě.

K1 Cesta pro pěší od autobusové zastávky k restauraci Kuželna – solitérní prvky
K2 Ušákovo hnízdo, herní prvky u restaurace Kuželna – projektová příprava pro realizaci
K3 Cesta pro pěší od restaurace Kuželna k začátku Naučné procházky z Dobroslavic do Děhylova – úprava

Dílčí realizace pro dlouhodobý horizont

V horizontu let 2016 – 2020 existuje záměr spolku Dobro-vize připravit realizaci dalších projektů, jejichž náročnost se různí. Jsou zde takové, které rozvíjejí či doplňují liniový koncept z krátkodobého horizontu či ty, jež jsou solitérního charakteru a mimo centrální část zámeckého parku. Značeno bílou barvou.

D1 Sezónní tee-pee na louce zámeckého parku
D2 Rozvoj Naučné procházky – lavičky, posezení, obnova stromů v aleji
D3 Estetické herní prvky lemující pěší stezky napříč parkem
D4 Bosý chodník
D5 Lávka pro pěší vedle ruiny zámeckého mostu
D6 Fitness prvky, outdoor tělocvična

Priority

Spolek Dobro-vize vyhodnotil jako prioritní tyto dílčí projekty:

Cesta pro pěší od autobusové zastávky k restauraci Kuželna

Vize: umístit 5 solitérních esteticky vhodně ztvárněných dřevěných prvků do blízkosti uvedené cesty pro pěší v centrální části zámeckého parku; spojující tematickou ideu budou tvořit zvířecí, přírodní motivy a motivy evokující spojitost se zámkem; prvky budou sloužit k prolézání, šplhání nebo houpání pro malé děti

Stav: umístěny 2 prvky – Dobrosaurus a domeček pro skřítky.

Ušákovo hnízdo, herní prvky u restaurace Kuželna

Vize: realizace veřejně přístupných herních prvků pro děti do 10 let v obci

Cíle v roce 2016: iniciace pracovní skupiny ve spolupráci se členy Zastupitelstva obce, příprava technické dokumentace pro investici z rozpočtu obce

Stav: realizována první fáze projektu, jež byla financovaná z rozpočtu obce Dobroslavice.

  • předpokladem rozhodnutí o prioritách pro rok 2016 byla analýza občanské vybavenosti obce; absence veřejně přístupných a bezpečných herních prvků pro děti do 10 let byla vyhodnocena jako zásadní; spolek Dobro-vize realizoval workshop pro občany Dobroslavic již při akci Dodivadlo v parku v červnu 2015; cílem bylo ověřit potřebnost záměru a snaha zapojit místní děti i rodiče do přípravných prací
  • Členové spolku předjednali v březnu 2016 svůj záměr s Ing. Halamíčkovou z Národního památkového ústavu, pracoviště Ostrava a Mgr. Jaroslavem Michnou, pracovníkem pro památkovou péči z odboru výstavby Městského úřadu Hlučín, jejichž schválení veškeré realizace provedené v zámeckém parku podléhají. Spolek Dobro-vize podal o svém dílčím záměru podnět Radě obci Dobroslavice a požádal o vznik pracovní skupiny k datu 4. 4. 2016 skládající se také z členů Zastupitelstva obce – podrobněji viz zápis z 33. schůze rady obce ze dne 22. 3. 2016.
  • Dne 27. 4. 2016 proběhl v budově obecního úřadu workshop pracovní skupiny sestavené pro daný účel, na němž byl koncept komunikován; přítomni byli: PhDr. Hana Bližňáková, starostka obce, členka spolku Dobro-vize; Bianka Klapuchová, zastupitelka obce a členka pracovní skupiny; Mgr. Irena Šťastná, zastupitelka obce a členka pracovní skupiny, členka spolku Dobro-vize; Ing. Rostislav Moric, člen spolku Dobro-vize; Ing. arch. Zuzana Sýkorová, manažer projektu, člen spolku Dobro-vize.
  • 5. 5. 2016 proběhlo místní šetření v terénu za přítomnosti Ing. Aleny Halamíčkové z Národního památkového ústavu, pracoviště v Ostravě, specialisty památkáře pro historické zahrady. Pracovní skupina představila paní Halamíčkové koncept dílčích projektů pro krátkodobý horizont. Podrobně byly diskutovány jak solitérní estetické prvky lemující pěší stezku – viz níže, tak hnízdo herních prvků u restaurace Kuželna. Paní Halamíčková měla podnětné připomínky, které byly poté zohledněny při finální úpravě technické dokumentace.
    Zástupci spolku připravili katalog vybraných herních prvků pro další diskusi. Výsledkem práce pracovní skupiny je umístění 5 herních prvků v lokalitě mezi betonovou plochou restaurace Kuželna a pěším chodníkem, úprava dopadových ploch u některých prvků a umístění informační cedule. Kompletní technickou dokumentaci k herním prvkům připravila Ing. arch. Zuzana Sýkorová, manažerka projektu. Vzhledem k cílové skupině dětí do 10 let došlo ke shodě v názvu „Ušákovo hnízdo“. Ústřední motiv zajíce Ušáka znamená ideové provázání s průvodcem na nedaleké Naučné procházce. Autorka kresby, Mgr. Irena Šťastná, svolila k jejímu užití ji i pro navazující aktivity.
  • Pracovní skupina složená ze zástupců obce Dobroslavice a zástupců Spolku Dobro-vize připravila technickou dokumentaci ke konceptu herních prvků v zámeckém parku Dobroslavice pro schůzi zastupitelstva obce dne 14. 6. 2016, kompletní podklady byly zastupitelům zaslány k prostudování a případným dotazům s týdenním předstihem.

Cesta pro pěší od restaurace Kuželna k začátku Naučné procházky

Vize: propojení 1. informační tabule Naučné procházky s centrální částí parku, vytvoření jedné linie; napojení na chodník vedoucí od autobusové zastávky; osazení úseku 1 solitérním estetickým prvkem

Cíl: úprava povrchu chodníku pro pěší, zlepšení dostupnosti Naučné procházky; realizace svépomocí

Stav: nezahájeno

Závěrečné zhodnocení

Všechna jednání, která proběhla, byla vedena s maximálním úsilím zachovat krásu zámeckého parku a vytvořit zde místo k aktivnímu odpočinku pro občany Dobroslavic, místní děti, jejich rodiče či prarodiče. Zástupci Spolku Dobro-vize se zavazují v maximální míře bezúplatně podílet na realizaci dílčích projektů, což je v souladu s jejich dlouhodobou vizí. Členové spolku se od roku 2014 podíleli již na realizaci Naučné procházky z Dobroslavic do Děhylova, z čehož postupně vzešel i tento víceletý projektový záměr.

Koordinátoři projektu

Zuzana Sýkorová