Stanovy spolku Dobro-Vize

ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČL. I)

 1. Název spolku: „Spolek Dobro-vize“ (dále jen „spolek“)
 2. Sídlo spolku: Slezská 29, 747 94 Dobroslavice
 3. Spolek Dobro-vize je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
 4. Spolek je dobrovolná, nevládní a nezisková organizace snažící se o trvalé zlepšování životních podmínek občanů obce Dobroslavice (dále jen „obce“), především o rozvoj, oživení, estetizaci a propagaci obce.
 5. Posláním spolku je zejména:
  1. rozvíjení občanského a komunitního života v obci Dobroslavice
  2. utužování pospolitosti občanů v obci Dobroslavice
  3. aktivní působení při zajišťování společenských, kulturních a komunitních akcí v obci Dobroslavice
  4. ochranu přírody a krajiny na území obce
  5. ochranu a opravu historických památek na území obce a v jejím blízkém okolí
  6. výstavba nových sportovně rekreačních zařízení na území obce
  7. podpora programů pro zájmovou činnost občanů Dobroslavic ve všech věkových kategorií

ČINNOST SPOLKU (ČL. II)

 1. Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání, tak jak jsou stanoveny v čl. I, a to je prováděno zvláště prostřednictvím:
  1. Pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí v obci Dobroslavice
  2. Pořádání zájmových a odborných kurzů, workshopů a přednášek pro občany
  3. Spolupráce s ostatními organizacemi a spolky působícími na území obce na aktivitách směřujících k rozvoji a zvelebování obce.
   Stanovy Spolku Dobro-vize strana -2-
  4. Aktivní realizace projektů k podpoře vytýčených cílů v čl. I
  5. Získávání grantů a dotací pro realizaci vytýčených cílů v čl. I
 2. K podpoře hlavní činnosti dále vyvíjí spolek činnosti vedlejší:
  1. Pořádání prodejních výstav
  2. Pořádání odborných kurzů, workshopů a přednášek pro občany
  3. Získávání grantů a dotací
 3. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku

ČLENSTVÍ VE SPOLKU, JEHO VZNIK A UKONČENÍ (ČL. III)

 1. Členství ve spolku je dvojího druhu: Plné a sympatizující.
 2. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku (dále jen „plný člen“ nebo „sympatizující člen“) se může stát každá fyzická osoba. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
 3. O plné členství může zažádat:
  1. osoba starší 18-ti let způsobilá k právním úkonům
  2. osoba bydlící nebo pracující na území obce Dobroslavice nebo se jinak aktivně podílí na rozvoji obce Dobroslavice
 4. O Sympatizující členství může zažádat jakákoli fyzická osoba souhlasně smýšlející s všeobecnými cíli a posláním Spolku Dobro-vize bez ohledu na místo bydliště, pohlaví, vyznání, politické a sociální zařazení, národnost, rasu a státní příslušnost. Nezletilá osoba potřebuje souhlas svého zákonného zástupce, který podepíše přihlášku za ní.
 5. Členství vzniká dnem zapsání do seznamu členů spolku a v případě plných členů zaplacením členského příspěvku.
 6. O zapsání člena do seznamu rozhoduje rada spolku na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum a rok narození, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, typ členství, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.
 7. Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.
 8. Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.
 9. Členství zaniká dnem oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím nebo vyloučením člena pro hrubé porušování stanov.
  Stanovy Spolku Dobro-vize strana -3-
 10. Plné členství dále zaniká, pokud se člen bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí nebo se po dobu 1 roku aktivně nezapojí do žádné činnosti spolku.
 11. O zániku členství rozhoduje rada spolku.

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ SPOLKU (ČL. IV)

 1. Plní a Sympatizující členové spolku mají právo:
  1. Podílet se na akcích pořádaných spolkem
  2. Předkládat návrhy a podněty k činnosti spolku a jeho orgánů
  3. Účastnit se shromáždění členů spolku a členské schůze spolku
  4. Využívat výhod členů spolku, pokud jsou takovéto výhody vyhlášeny
 2. Plní členové spolku mají právo:
  1. Hlasovat na členské schůzi spolku
  2. Volit spolkové funkcionáře a být voleni do spolkových orgánů
  3. Hodnotit práci spolkových orgánů a jejich členů, případně vyžadovat vysvětlení a nápravu
  4. Využívat informací, kterými spolek disponuje
  5. Být pravidelně informováni o dění ve spolku
 3. Plní a sympatizující členové mají povinnost:
  1. Chránit a zachovávat dobré jméno spolku
  2. Dodržovat stanovy spolku
  3. Dodržovat a plnit dohodnuté postupy při naplňování poslání spolku
 4. Plní členové spolku mají povinnost:
  1. platit členské příspěvky stanovené členskou schůzí spolku
  2. aktivně se podílet na činnosti spolku
 5. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.
 6. Rada spolku je povinna vést seznam členů, který je neveřejný.

ORGÁNY SPOLKU (ČL. V)

 1. Členská schůze
 2. Rada spolku
 3. Skupiny spolku

ČLENSKÁ SCHŮZE (ČL. VI)

 1. Nejvyšší orgán spolku je Členská schůze, skládající se ze všech plných členů Spolku, kdy každý člen disponuje jedním hlasem. Všechny hlasy jsou si rovny.
 2. Řádná členská schůze se schází nejméně jednou ročně a do její pravomoci výlučně patří
  1. schvalování stanov Spolku, jejich změn a doplňků,
  2. schvalování jednacího řádu členské schůze,
  3. volba a odvolání rady spolku nebo některých jejich členů,
  4. schválení programu a orgánů členské schůze,
  5. schválení zprávy o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,
  6. schválení návrhu harmonogramu plánovaných činností spolku na následující období,
  7. stanovení výše a splatnosti členských příspěvků,
  8. schválení rozpočtu spolku na příští období,
  9. rozhodnutí o vyloučení člena spolku na návrh rady spolku,
  10. rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně
  11. schválení vzniku skupiny v rámci spolku
  12. rozhodnutí o prodeji, převodu a darování movitých a nemovitých věcí
 3. Řádnou členskou schůzi spolku svolává rada spolku minimálně 14 dnů před jejím konáním. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá rada spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
 4. Mimořádná členská schůze se koná na návrh rady nebo na návrh nejméně jedné třetiny plných členů Spolku předsedovi.
 5. Mimořádná valná hromada projednává pouze body, které v podání byly označeny jako podnět k jejímu svolání.
 6. Mimořádná valná hromada se řídí jednacím řádem řádné valné hromady.
 7. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů.

RADA SPOLKU (ČL. VII)

 1. Rada má minimálně 3 členy, kteří jsou voleni členskou schůzí na období 1 roku.
 2. Rada se schází dle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Do působnosti rady patří jednat a rozhodovat ve všech věcech spolku, které nepatří do působnosti členské schůze – zejména
  1. Volba předsedy, místopředsedy a pokladníka.
  2. vytvoření odborných komisí, které jsou jejími poradními orgány
  3. ukončení členství ze strany Spolku
  4. rozhodování o užití prostředků Spolku v rámci schváleného rozpočtu
  5. rozhodování o využití jména Spolku a jednání za Spolek
  6. navrhování programu valné hromady
  7. zabezpečení plnění usnesení valné hromady
  8. Rada je usnášeníschopná při nadpoloviční účasti členů (minimálně však 3) a rozhoduje většinou hlasů přítomných, v případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy.
  9. Schvalovat interní organizační normy spolku.
 3. Jménem spolku samostatně jednají předseda a místopředseda, kteří jsou statutárním orgánem spolku.
 4. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis předseda vždy s jedním členem rady.
 5. Předseda jako statutární zástupce Spolku zastupuje Spolek a jedná jeho jménem, řídí práci rady a svolává její jednání. Za svou činnost je předseda odpovědný radě spolku.
 6. Předseda může být zastupován místopředsedou.
 7. Předseda může delegovat pravomoc ke konkrétním jednáním na kteréhokoli člena rady.

SKUPINY SPOLKU (ČL. VIII)

 1. Skupinu spolku může založit jakýkoli počet plných nebo sympatizujících členů spolku za účelem realizace nebo naplnění cílů spolku. Ze svého středu si zvolí vedoucího, který za skupinu jedná.
 2. Na skupinu mohou být delegovány pravomoci a zodpovědnosti, které souvisí s cílem, kvůli kterému skupina vznikla.
 3. Skupina se zodpovídá za svoji činnost radě spolku.

MAJETEK A HOSPODAŘENÍ SPOLKU (ČL. IX)

 1. Majetek Spolku tvoří zejména
  1. členské příspěvky
  2. dary
  3. dotace a granty
  4. výnosy majetku
  5. příjmy z činnosti při naplňování cílů spolku
 2. Majetku je možno užít pouze k podpoře činnosti Spolku, naplnění poslání spolku a realizace činností spolku. O jeho užití rozhoduje dle působnosti valná hromada a rada spolku. Za majetek a hospodaření Spolku je odpovědná rada.
 3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.
 4. Rada může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě.

ZÁNIK SPOLKU A ZPŮSOB MAJETKOVÉHO VYPOŘÁDÁNÍ (ČL. X)

 1. Spolek zaniká usnesením členské schůze.
 2. Dojde-li k zániku spolku, přechází jeho majetek po vypořádání závazků na organizaci, která má podobné poslání a cíle jako spolek.
 3. Nebude-li možné majetek předat na nástupnickou organizaci, pak bude majetek předán obci formou daru.

V Dobroslavicích dne 12.března 2015
Členská schůze Spolku Dobro-vize